Efficiënte en doelgerichte
juridische bijstand

Advocaten Katelijne STALLAERT en Pascale MONBAILLIU combineren hun grondige juridische kennis en hun specifieke ervaring om de belangen van particulieren en ondernemingen doeltreffend en professioneel te verdedigen.

Ons kantoor

In de kern van moeilijkheden schuilen de mogelijkheden.

Albert Einstein

Advocatenkantoor SMA is een allround advocatenkantoor in Knokke-Heist. Bij onze juridische bijstand voor zowel privé- als zakelijke aangelegenheden staan uw belangen als cliënt centraal.

Onze taak als advocaat beperkt zich niet tot het voeren van gerechtelijke procedures. Onze proactieve aanpak is essentieel om geschillen en procedures te vermijden. Kerntaken hierbij zijn het geven van juridisch advies, opstellen van sluitende overeenkomsten, doelgerichte onderhandelingen voeren, juridische bijstand verlenen bij deskundigenonderzoek of algemene vergadering...

Op basis van onze grondige juridische kennis en jarenlange ervaring gaan wij steeds voluit voor uw zaak, rekening houdend met de haalbaarheid en de kosten. Wij volgen uw dossier nauwgezet op en informeren u geregeld over de stand van zaken.

Onze persoonlijke en resultaatgerichte aanpak, sterke betrokkenheid bij uw situatie en heldere communicatie met de advocaten zijn voor ons primordiaal, waardoor wij u kwaliteitsvolle juridische bijstand en advies bieden.

contacteer ons
 • Doelgerichte en persoonlijke aanpak
 • Grondige analyse en strategisch doorzicht
 • Duidelijke en to the point informatie
 • Nauwkeurige opvolging van de dossiers
 • Permanente actualisering van onze juridische kennis

Advocaten & diensten

Bij Advocatenkantoor SMA in Knokke-Heist kunt u zowel als particulier of als onderneming beroep doen op de jarenlange ervaring van advocaten Katelijne Stallaert en Pascale Monbailliu voor juridisch advies en bijstand bij onderhandelingen en procedures.

Katelijne Stallaert

BTW-nr. BE0816.822.647

 • Licentiaat in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
  RUG 3 juli 1985
 • Licentiaat in de Rechten RUG 5 juli 1989
 • Ingeschreven aan de Balie van Brugge sinds
  1 oktober 1989
Specialisatie
 • Huurrecht: woninghuur, handelshuur, ...
 • Appartementsrecht
 • Aannemingsrecht en bouwrecht
 • Burgerlijke en handelscontracten
 • Incasso
Contacteer Katelijne

Pascale Monbailliu

BTW-nr. BE0816.822.053

 • Licentiaat in de Rechten RUG 6 juli 1999
 • Erasmus Université de Nanterre in Parijs
 • Aanvullende opleiding Criminologische
  Wetenschappen 5 juli 2000
 • Ingeschreven aan de Balie van Brugge
  sinds 12 oktober 1999
 • Lid Redactieraad Bestendig Handboek Huishuur en
  Handelshuur - Story Publishers
 • Auteur juridische publicaties (laatst gepubliceerd:
  Het Vlaams Woninghuurdecreet – Story Publishers)
 • Juridisch adviseur VZW Wind- en Watersport Vlaanderen
Specialisatie
 • Huurrecht: woninghuur, handelshuur, ...
 • Appartementsrecht
 • Aannemingsrecht en bouwrecht
 • Burgerlijke en handelscontracten
 • Verkeersrecht
 • Incasso
 • Familierecht en erfrecht
 • VZW- en verenigingsrecht
 • Nederlands recht: advies en bijstand aan Belgen die
  naar Nederland verhuizen
Contacteer Pascale

Ereloon

Het ereloon wordt bepaald op basis van een uurloon en wordt in overleg met de cliënt besproken. Administratie- en dossierkosten zijn op basis van vaste tarieven.

Het basisuurtarief bedraagt € 120,00 (excl. BTW) en kan worden verhoogd afhankelijk van de complexiteit en de urgentie.

Bij aanvang en tijdens de behandeling van uw dossier wordt op geregelde tijdstippen een provisie opgevraagd. Wij houden een gedetailleerd overzicht bij van de geleverde prestaties en de gemaakte kosten voor de berekening van ereloon en kosten.

Nieuws

Appartementsrecht opnieuw hervormd

Conflicten tussen eigenaars in appartementsgebouwen zijn schering en inslag. Om de verhoudingen tussen mede-eigenaars in goede banen te leiden, bestaan er binnen het appartementsrecht heel wat regels.
Lees meer

Als vastgoedadvocaten in Knokke-Heist zijn wij gespecialiseerd in het appartementsrecht. Wij hebben jarenlange ervaring bij het voorbereiden van algemene vergaderingen en het voeren van procedures tussen mede-eigenaars en volgen elke wijziging in het appartementsrecht stipt op. Ondanks de wijzigingen in het appartementsrecht doorgevoerd in 1994 en in 2010 blijft deze regelgeving te rigide.

Ondertussen woont meer dan een kwart van de Belgische gezinnen in een appartement. Nieuwe spelregels inzake mede-eigendom dringen zich dus op om het samenleven vlotter te doen verlopen.

De wijzigingen werden opgenomen in de wet van 18 juni 2018, waarvan de meeste bepalingen van toepassing zijn sedert 1 september 2018. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • In de notariële statuten zal voortaan enkel nog de splitsing van het gebouw en de bijdrageverplichting van de mede-eigenaars opgenomen worden. Daarnaast moet er ook een onderhands reglement van interne orde opgemaakt worden waarin de werking van de algemene vergadering en de benoeming van de syndicus worden vastgelegd. Aangezien dit een onderhands document is, kan het eenvoudig worden bijgewerkt door de syndicus telkens er een wijziging van de toepasselijke regels is.
 • Er wordt een wettelijke erfdienstbaarheid openbaar nut ingevoerd voor mede-eigenaars en nutsbedrijven voor het plaatsen van kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen. De erfdienstbaarheid is kosteloos, doch de eigenaar van de infrastructuur moet uiteraard alleen de kosten dragen. Het gaat o.m. om kabels voor telecommunicatie, waterleidingen, … De manier waarop het voornemen tot uitvoering van de werken meegedeeld moet worden, wordt wettelijk bepaald.
 • De 3/4de meerderheid wordt afgeschaft en gemilderd naar een 2/3de meerderheid. Dit betekent dat beslissingen bv. met betrekking tot de wijziging van de statuten betreffende het gebruik of genot van de gemeenschappelijke delen of werken aan de gemeenschappelijke delen genomen kunnen worden met een 2/3de meerderheid.
 • De wetgever versoepelde in 2018 de vereiste meerderheid naar een 4/5de meerderheid voor de sloop en de volledige wederopbouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw de wettelijke bepalingen buitensporig zouden zijn.
  In het arrest van 20 februari 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 577, § 1, 2° van het Burgerlijk Wetboek. Het Hof stelt dat men, omwille van de belangrijke inmenging in het eigendomsrecht, bijkomende waarborgen moet inbouwen die erop neerkomen dat de vereniging van mede-eigenaars zelf de vrederechter vat teneinde deze toe te laten de wettigheid van de beslissing tot sloop te controleren en, in voortkomend geval, aan een deskundige advies te vragen over de geschiktheid van het compensatiebedrag. Derhalve was er opnieuw eenparigheid vereist voor elke afbraak en heropbouw van het gebouw.
  Aan de hand van de aanwijzingen van het Hof werd de vereiste meerderheid bij afbraak en volledige heropbouw gewijzigd in de reparatiewet van 31 juli 2020: hierdoor is het opnieuw mogelijk om de afbraak en heropbouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor da aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig goed te keuren met een 4/5de meerderheid. Daaraan wordt evenwel een verplichte procedure bij de vrederechter gekoppeld (artikel 577-9, § 1 B.W.).
 • “Betaler beslist”-principe: over beslissingen die betrekking hebben op een gemeenschappelijk deel waarop bepaalde mede-eigenaar(s) een exclusief genotsrecht hebben waarvoor zij alleen de lasten dragen, mogen alleen deze mede-eigenaars nog stemmen.
 • De bijstand van een mede-eigenaar tijdens de algemene vergadering (bv. bijstand door advocaat, zonder volmacht) wordt beperkt tot één persoon en men is verplicht de syndicus hiervan minstens vier dagen vóór de algemene vergadering per aangetekend schrijven te verwittigen.
 • De Vereniging van Mede-eigenaars heeft voortaan een voorrecht op de kavel voor de bijdragen verschuldigd met betrekking tot deze kavel. De titularissen van een zakelijk recht op een kavel dat bezwaard is met een vruchtgebruik zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de lasten.
 • De termijn waarover een titularis van een zakelijk recht beschikt om een beslissing van de algemene vergadering te betwisten wordt gewijzigd als volgt: deze vordering moet ingesteld worden binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissingen en uiterlijk binnen de vier maanden na de algemene vergadering.

Een uitgebreidere bespreking van de hervorming van het appartementsrecht ingevolge de wet van 18 juni 2018 vindt u hier.

Contacteer ons voor meer informatie of voor advies op maat betreffende het appartementsrecht.

Het Vlaams Woninghuurdecreet

Ingevolge de zesde staatshervorming behoort de reglementering van de woninghuur vanaf 1 juli 2014 tot de bevoegdheid van de gewesten. Door deze regionalisering wordt de federale Woninghuurwet van 20 februari 1991 vervangen worden door een Vlaams, Brussels en Waals woninghuurrecht. Daarnaast blijft ook nog het federale woninghuurrecht van toepassing op de huurovereenkomsten die werden gesloten vóór de respectievelijke inwerkingtreding van het gewestelijk woninghuurrecht waardoor nog ruime tijd de federale en drie gewestelijke regelgevingen naast elkaar zullen worden gebruikt.

Na het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest, werd ook in het Vlaams Gewest de tekst van het Decreet “houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan”, afgekort het Vlaams Woninghuurdecreet, op 9 november 2018 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het decreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 december 2018 en is in werking getreden op 1 januari 2019.
Het Vlaams Woninghuurdecreet omvat niet alleen dwingende bepalingen betreffende de huurovereenkomsten van een hoofdverblijfplaats, maar ook een dwingende reglementering voor de huurovereenkomsten van studentenverblijven.
Lees meer

Het boek “Het Vlaams Woninghuurdecreet”, geschreven door Pascale Monbailliu, biedt een artikelsgewijs bespreking van het Vlaams Woninghuurdecreet, met aanduiding naar de verschillen met de federale, het Brusselse en Waalse woninghuurrecht.

Hierbij geven wij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen betreffende de huurovereenkomsten van een hoofdverblijfplaats:

 • De huurwaarborg mag terug maximaal drie maanden huur bedragen, ongeacht de vorm. De huurder kiest vrij tussen de drie wettelijke huurwaarborgen. Met akkoord van de verhuurder mag dit ook gebeuren via een persoonlijke borgstelling.
 • De huurder krijgt een wettelijke opzegmogelijkheid om de huur van korte duur (maximaal 3 jaar) vervroegd op te zeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden en een opzeggingsvergoeding van anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.
 • De opzegmogelijkheid “voor eigen gebruik” van de verhuurder wordt uitgebreid tot de wettelijke samenwonende partner van de verhuurder.
 • De verhuurder kan de huurovereenkomst ten allen tijde opzeggen voor de uitvoering van grondige renovatiewerken.
 • De huurder is gehouden tot alle kleine herstellingen zoals bepaald in een afzonderlijk uitvoeringsbesluit.
 • Ook de verdeling van de kosten tussen huurder en verhuurder wordt uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit.
 • Beide partijen kunnen op ieder ogenblik een herziening van de huurprijs overeenkomen na energiebesparende investeringen door de verhuurder.
 • Zelfs wanneer de huurovereenkomst werd afgesloten door één van de partners - vóór of tijdens het huwelijk of wettelijk samenwonen - zal de echtgenoot of wettelijke samenwoner van rechtswege huurder zijn of worden en dezelfde wettelijke bescherming genieten als zijn partner. Anderzijds is deze medehuurder hoofdelijke en ondeelbaar gehouden tot de verplichtingen als huurder. Voor feitelijke samenwoners geldt niet dezelfde regeling van rechtswege, maar zij kunnen wel een verzoek richten aan de verhuurder of, ingeval van weigering aan de Vrederechter, om de feitelijke samenwoner als medehuurder te beschouwen.
 • De huurovereenkomst zal van rechtswege ontbonden worden bij overlijden van de huurder, op het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder, tenzij de erfgenamen verklaren de huur verder te zetten.
 • De verhuurder die zijn verhuurde goed wenst te verkopen moet zijn kandidaat-koper uitdrukkelijk informeren. De nieuwe eigenaar zal in elk geval gebonden zijn door de huurovereenkomst en er is geen bijkomende opzegmogelijkheid meer voor de verkrijger.

Contacteer ons voor meer informatie of voor advies op maat betreffende het nieuwe huurrecht.

Hervorming burgerlijk procesrecht

Ingevolge heel wat Potpourri-wetten is zowel het burgerlijk- als strafrechtelijke procesrecht grondig hervormd. Hoewel de wijzigingen van het burgerlijk procesrecht eerder een topic is voor advocaten en magistraten, zijn er toch enkele wijzigingen die voor u als particulier, handelaar of onderneming nuttig te weten zijn.
Lees meer

 • De algemene bevoegdheid van de Vrederechter wordt uitgebreid tot alle geschillen tot 5.000,00 € (i.p.v. 2.500,00 €) en tegen vonnissen van de Vrederechter betreffende een vordering tot 2.000,00 € (i.p.v. 1860,00 €) is geen hoger beroep mogelijk.
 • Verzet is voortaan enkel nog mogelijk tegen verstekvonnissen die in laatste aanleg zijn gewezen en waartegen geen hoger beroep mogelijk is. Is er hoger beroep mogelijk, dan kan geen verzet meer worden gedaan.
 • In de echtscheidingsovereenkomst hebben de partijen geen vrije keuze meer om te bepalen aan welke rechtbank zij de procedure echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT) voorleggen. Anderzijds zal de procedure in principe volledig schriftelijk verlopen en zullen de partijen niet meer moeten verschijnen voor de rechtbank, tenzij de familierechtbank de persoonlijke verschijning beveelt op eigen initiatief, op verzoek van de procureur des Konings of op vraag van een van de partijen.
 • Vanaf 1 november 2018 wordt de Rechtbank van Koophandel de Ondernemingsrechtbank. De bevoegdheid wordt tegelijk uitgebreid tot alle ondernemingen, dus alle rechtspersonen, zelfs indien zij geen economisch doel nastreven. Ook vrije beroepers vallen hier onder.

Wijzigingen in het erfrecht en huwelijks-vermogensrecht

Sinds 1 september 2018 zijn er heel wat wijzigingen in werking getreden met betrekking tot het erf- en huwelijksvermogensrecht. Hierdoor wordt er een grotere vrijheid geboden aan aanstaande echtgenoten en bij het maken van uw successieplanning.
Lees meer

 • De wettelijke reserve van de kinderen is steeds de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. De andere helft van de nalatenschap kan men vrij verdelen via o.a. een testament of schenkingen.
 • De wettelijke reserve van ouders wordt afgeschaft: het is dus mogelijk om ouders volledig te onterven. De ouders beschikken enkel nog over een onderhoudsvordering indien ze behoeftig zijn.
 • De wettelijke reserve van de langstlevende echtgenoot blijft het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap en concreet zal de langstlevende echtgenoot steeds het recht van bewoning op gezinswoning en recht van gebruik van huisraad voor een periode van 6 maanden behouden.
 • Wanneer er geen testament is, zal de langstlevende echtgenoot in samenloop met andere erfgenamen van tweede en derde orde de volle eigendom erven op het deel van de vooroverleden partner van de huwgemeenschap of het vermogen dat exclusief tussen de echtgenoten in onverdeeldheid bestond (dus ook wanneer zij gehuwd waren met scheiding van goederen en bv. een onroerend goed in onverdeeldheid hadden) en het vruchtgebruik op de eigen goederen van de vooroverleden partner. Bij samenloop met andere erfgenamen van vierde orde erft de langstlevende echtgenoot voortaan de volle eigendom van de ganse nalatenschap.
 • In een globale erfovereenkomst kunnen ouders samen met hun kinderen afspraken maken omtrent schenkingen die in het verleden zijn gebeurd of voordelen die reeds zijn genoten. Anders dan bij een testament, wordt er in de erfovereenkomst niet geregeld hoe de toekomstige nalatenschap verdeeld zal worden, wel hoe de gedane schenkingen en voordelen bij overlijden toegerekend zullen worden op het erfdeel. De globale erfovereenkomst wordt ook wel een familiepact genoemd omdat het de bedoeling is dat er een globaal akkoord is tussen ouders en alle kinderen zodat er bij overlijden niemand nog de verrekening van de schenkingen die zijn opgenomen in de erfovereenkomst kan vragen. Opvallend is dat in de erfovereenkomst niet alleen met schenkingen in de strikte zin van het woord rekening kan worden gehouden, maar ook met andere toegekende voordelen zoals de kosten van hogere studies of het gratis ter beschikking stellen van een woning. Naast de globale erfovereenkomst voorziet de wetgever ook in een punctuele erfovereenkomst waarin onder andere de waarde van een schenking vastgeklikt kan worden. Elke erfovereenkomst moet een notariële akte zijn waarbij strikte formaliteiten n termijnen gerespecteerd moeten worden.
 • Er worden heel wat wettelijke mogelijkheden uitgewerkt om het stelsel van scheiding van goederen te milderen: zo wordt het mogelijk om te kiezen voor het stelsel van scheiding van goederen met een beding van verrekening van aanwinsten of kan ervoor gekozen worden een rechterlijke billijkheidscorrectie in het huwelijkscontract in te lassen die van toepassing zal zijn bij een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting.
 • Ongehuwde partners die samen een woning aankopen - elk voor de helft als volle eigenaar - kunnen in de aankoopakte een verklaring van anticipatieve inbreng laten opnemen. Hierdoor zal deze woning, op het moment van hun huwelijk, automatisch tot het gemeenschappelijk vermogen behoren en zal er dus geen inbreng meer moeten gebeuren via een huwelijkscontract.

Contacteer ons voor meer informatie of voor advies op maat betreffende het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht.

Verhuizen naar Nederland

Een handleiding voor Belgen die verhuizen of een tweede verblijf kopen.
Lees meer

Steeds meer Belgen verhuizen naar Nederland, om uiteenlopende redenen. Hoewel Nederland dichtbij is, zijn er in het Nederlands recht toch heel wat zaken anders geregeld dan in België. Wanneer men huurt of koopt in Nederland staat men niet altijd voldoende stil bij de gevolgen daarvan.

Met deze praktische handleiding adviseert Pascale Monbailliu Belgen die net over de grens verhuizen of die er een tweede verblijf kopen. Ze gaat dieper in op de formaliteiten verbonden aan de verhuis en de juridische regeling van het kopen, huren, bouwen of verbouwen van een onroerend goed in Nederland. Ook de gevolgen voor uw gezin, nalatenschap, schenkingen, en de fiscale en sociaalrechtelijke gevolgen komen uitgebreid aan bod.

Het boek is een handige tool voor elke particulier die naar Nederland verhuist of er een tweede verblijf wilt kopen, maar ook voor de professionals die hem daarbij willen begeleiden. Het bundelt meerdere topics en u krijgt een antwoord op tal van vragen.

Contacteer ons voor meer informatie over het boek of voor advies op maat bij uw verhuis naar Nederland of over Nederlands recht.

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Wie schade krijgt door de slechte staat van de weg, wil die schade steeds vaker verhalen op de aansprakelijke wegbeheerder. Het aantal procedures rond deze aansprakelijkheid in het verkeersrecht is dan ook enorm toegenomen, reden om het boek een update te geven.
Lees meer

In de nieuwe uitgave maakt Pascale Monbailliu een grondige analyse van de rechtspraak. Deel één bespreekt het statuut van de verschillende soorten wegen. Het is immers belangrijk om bij het indienen van een schadeclaim de ‘juiste wegbeheerder’ aan te spreken. Vervolgens komt de eigenlijke aansprakelijkheid van de wegbeheerders aan bod.

Deze uitgave omvat ook heel wat onuitgegeven rechtspraak omdat casuïstiek in deze materie nu éénmaal van doorslaggevend belang is. Dit boek is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die met deze materie wordt geconfronteerd.

Contacteer ons voor meer informatie over het boek of voor advies op maat over aansprakelijkheid in het verkeersrecht.

Contact

Katelijne Stallaert Advocaat
T. +32 (0)50 - 62 04 04

Pascale Monbailliu Advocaat
T. +32 (0)50 - 61 31 51

mail@sma-advocaten.be
F. +32 (0)50 - 62 35 22

Koningslaan 36
8300 Knokke-Heist
Bekijk op Google Maps